ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2557 2558 2559 และข้อมูลทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560

ขนาดไฟล์: 849 Kb.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2557 2558 และ 2559

ขนาดไฟล์: 572 Kb.