ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

เอกสารเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561