ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท นทลิน จำกัด 1,354,999,800 54.20
2 Austin Asset Limited 495,000,000 19.80
3 Bank of Singapore Limited 12,000,000 0.48
4 นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู 10,000,000 0.40
5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,155,900 0.37
6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8,554,900 0.34
7 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 0.32
8 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,400,000 0.30
9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 6,687,000 0.27
10 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 5,761,000 0.23
11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,298,500 0.21