ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 09 มีนาคม 2561

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 1,354,999,800 54.20
2. AUSTIN ASSET LIMITED 463,500,000 18.54
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 31,800,000 1.27
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 28,096,400 1.12
5. นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 13,910,000 0.56