ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ (ล้านบาท) 2561 31 มี.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562
สินทรัพย์รวม 10,814.8 11,721.2 13,110.6
หนี้สินรวม 3,844.4 4,533.1 6,016.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,970.5 7,188.1 7,094.1

งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (ล้านบาท) 2561 Q1/2562 Q2/2562
รายได้จากการให้บริการ 4,479.7 1,188.7 1,268.3
กำไรขั้นต้น 1,111.2 344.4 401.6
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (389.7) (87.8) (100.8)
การแบ่งปันกำไรสุทธิ
- ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 711.8 221.3 283.2
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน -  
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 34.6 19.2 20.4
กำไรสุทธิ 746.4 240.5 303.7
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/2 (บาท) 0.28 0.09 0.11

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ (ร้อยละ) 2561 Q1/2562 Q2/2562
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 24.80 29.00 31.66
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.70 20.23 23.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.20 3.40 7.74
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.95 2.13 4.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.63 0.85
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/3 (เท่า) 0.47 0.53 0.75

หมายเหตุ:

1/ ในระหว่างปี 2559 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี 2558 และปี 2557 ขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

2/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน

3/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึง หนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ย ทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน ประกอบไปด้วย 3 รายการ คือ (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (ค) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน