ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์: 636 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์: 622 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์: 300 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 339 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์: 353 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์: 366 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์: 349 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 340 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์: 344 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 324 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 348 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 738 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 685 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 444 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 200 KB.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 225 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำหรับปี 2557 2558 2559 และข้อมูลทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560

ขนาดไฟล์: 849 Kb.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำหรับปี 2557 2558 และ 2559

ขนาดไฟล์: 572 Kb.