ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนและ การใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ วาระที่ 7)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้ น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวารที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561