ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 1,354,999,800 54.20
2. AUSTIN ASSET LIMITED 245,460,000 9.82
3. Kimberly Asset Limited 200,000,000 8.00
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,632,301 1.11
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,520,000 0.86
6. นางสัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ 19,220,000 0.77
7. นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 13,910,000 0.56