ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 1,354,999,800 54.20
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,536,372 3.90
3. Kimberly Asset Limited 82,000,000 3.28
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 42,327,900 1.69
5. นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 26,048,600 1.04
6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 20,205,400 0.81
7. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 15,223,600 0.61
8. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 14,752,600 0.59
9. นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ 13,800,000 0.55
10. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 11,276,900 0.45