ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้น อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
23/04/2564 30/04/2564 20/05/2564 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/2563 - 31/12/2563
12/11/2563 26/11/2563 09/12/2563 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/2563 - 30/09/2563
24/02/2563 30/04/2563 21/05/2563 เงินปันผล 0.14 บาท 01/01/2562 - 31/12/2562
13/11/2562 27/11/2562 12/12/2562 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/2562 - 30/09/2562
22/02/2562 26/04/2562 15/05/2562 เงินปันผล 0.14 บาท 01/01/2561 - 31/12/2561
22/02/2561 03/05/2561 24/05/2561 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/2560 - 31/12/2560